Nomas noteikumi

 
Kubla lietošanas noteikumi
 
 • Aizliegts Kublam un platformai veikt jebkādas, iepriekš ar izpildītāju nesaskaņotas, vizuālas un tehniskas izmaiņas
 • Kublu drīkst montēt un novietot tikai uz līdzenas virsmas.
 UZMANĪBU! Novietojot Kublu uz nelīdzenas virsmas ir iespējama kubla konstrukcijas neatgriezeniska salūšana, kā rezultāts būs Kubla neatgriezeniska bojāeja! (Piepildīta Kubla masa ir ~2 tonnas)
 • Pēc Kubla lietošanas obligāti ir jānolaiž ūdens. Ja Jūs izmantojāt portatīvo iekšdedzes dzinēja sūkni jānovada ūdens no sūkņa un papildus aksesuāriem un šļūtenēm, kā arī novietojiet sūkni un aksesuārus novietnē, kur gaisa temperatūra nav zemāka par 0 grādiem pēc celsija.
UZMANĪBU! Pirms ūdens nolaišanas, pārliecinieties, ka krāsns ir izkūrusies!
 
UZMANĪBU! Izlaižot ūdeni ir jāņem vērā, ka kublā ir apmēram 2 tonnas ūdens un tam ir kaut kur jāaizplūst!
 • Kubla krāsni ir aizliegts kurināt pirms kubls nav pilnībā uzpildīts, līdz pašai augšai.

UZMANĪBU! Kurinot krāsni ar zemu ūdens līmeni, tā tiks pārkarsēta un neatgriezeniski sabojāta!

 • Kubla krāsni drīkst kurināt ar visa veida malku. Kubla krāsni aizliegts kurināt ar visa veida briketēm, granulām, akmeņoglēm, gāzveida, šķidrajiem kurināmajiem.

UZMANĪBU! Kurinot krāsni ar nepiemērotu kurināmo, tā tiks pārkarsēta un neatgriezeniski sabojāta!

 • Iekāpšana un izkāpšana no Kubla notiek tikai tam paredzētā vietā
 • Aizliegts pie kubla ūdens pievienot aromātiskas eļļas, šķidrumus, cietas ūdenī šķīstošas vielas, krāsvielas utml. piemaisījumus.
UZMANĪBU! Ūdenim pievienojot neparedzētus piemaisījumus, var tikt sabojātas Kubla koka konstrukcija un detaļas!
 
 
 
Pirts lietošanas noteikumi
 
 • Aizliegts Pirtij un platformai veikt jebkādas, iepriekš ar izpildītāju nesaskaņotas, vizuālas un tehniskas izmaiņas
 • Pirti ieteicams montēt un novietot uz līdzenas virsmas
 UZMANĪBU! Nedrīkst lietot Pirti, ja platformas riteņi nav nofiksēti (nobremzēti) pret ripošanu, un platforma nav nostiprināta ar speciālajiem stiprinājumiem
 • Pēc Pirts lietošanas pie zemas gaisa temperatūras, kur ir zemāka par 0 grādiem pēc celsija iztukšojiet visus ūdens traukus
 UZMANĪBU! Ūdenim sasalstot var tikt sabojāts inventārs!
 • Pirts krāsni drīkst kurināt ar visa veida malku. Pirts krāsni aizliegts kurināt ar visa veida briketēm, granulām, akmeņoglēm, gāzveida, šķidrajiem kurināmajiem
 UZMANĪBU! Kurinot krāsni ar nepiemērotu kurināmo, tā tiks pārkarsēta un neatgriezeniski sabojāta!
 • Iekāpšana un izkāpšana no Pirts notiek tikai tam paredzētā vietā


  INVENTĀRA Nomas noteikumi


  1. Jūs esat atbildīgi par iznomātā INVENTĀRA saglabāšanu pilnā tā vērtības apmērā no brīža, kad saņemat to nomā, līdz brīdim kad nododat atpakaļ. Nepārvērtējiet savas spējas un lieki neriskējiet, lai neradītu sev liekas problēmas. Mūsu līguma noteikumi ir draudzīgi ciktāl Jūsu attieksme pret iznomāto inventāru ir tāda pati.

  2. Iznomātājs nodod Nomniekam INVENTĀRU līgumā vai pieņemšanas-nodošanas akta noteiktajā vietā un laikā.

  3. Nomnieks atdod INVENTĀRU Iznomātājam līgumā vai pieņemšanas-nodošanas noteiktajā vietā un laikā līdz nomas termiņa beigām. Ja INVENTĀRS netiek atdots noteiktajā vietā un laikā, Nomnieks piekrīt, ka Iznomātājam ir tiesības uzskatīt INVENTĀRU par nozagtu.

  4. INVENTĀRS tiek nodots un atdots, sastādot Pieņemšanas-Nodošanas aktu, kas ir neatņemama Līguma sastāvdaļa. Jebkuri INVENTĀRA bojājumi, ja tādi ir, atzīmējami Pieņemšanas-Nodošanas aktā.

  5. Parakstot Pieņemšanas-Nodošanas aktu, Nomnieks apliecina, ka ir saņēmis INVENTĀRU labā tehniskā stāvoklī un lietošanas kārtībā.

  6. Nomnieks atdod INVENTĀRU lietošanas kārtībā. Šī noteikuma neievērošanas gadījumā Iznomātājam ir tiesības prasīt papildus samaksu par INVENTĀRA apkopi saskaņā ar Iznomātāja apstiprinātu cenrādi vai pēc Iznomātāja speciālistu vērtējuma.

  7. Nomnieks nav tiesīgs INVENTĀRU atsavināt, apgrūtināt ar lietu tiesībām vai pakļaut jebkāda veida saistībām.

  8. Nomnieks drīkst izvest INVENTĀRU ārpus Latvijas Republikas robežām tikai ar Iznomātāja rakstisku piekrišanu.

  9. Nomnieks drīkst lietot INVENTĀRU tikai Līgumā noteiktajā vietā, adresē.

  10. Parakstot Līgumu, Nomnieks apliecina, ka ir informēts par INVENTĀRA lietošanas noteikumiem.

  11. Nomnieks ir atbildīgs par iznomātā INVENTĀRA un aksesuāru lietošanu un, parakstot šo Līgumu, apliecina, ka zina kā ar tiem rīkoties. Nomnieks, kurš saņem INVENTĀRU grupai, apņemas veikt pārējo grupas dalībnieku drošības instruktāžu jautājumā.

  12. Ja INVENTĀRS nomas laikā ir bojāts, iet bojā, tiek pazaudēts vai kāda cita iemesla dēļ Nomnieks nevar INVENTĀRU atdod Nomnieka vainas dēļ vai bez tās, tad Nomnieks atlīdzina Iznomātājam nodarītos zaudējumus saskaņā ar Līgumā norādīto INVENTĀRA vērtību un līguma nosacījumiem. Nomnieks nedrīkst veikt INVENTĀRA remontu bez Iznomātāja piekrišanas, un ir materiāli atbildīgs par nekvalificēti izdarīta remonta bojājumiem un to novēršanu. Zaudējumu apmēru nosaka Iznomātāja speciālisti.

  13. Ja Nomnieks izmanto Inventāru neatbilstoši tam paredzētajam pielietojumam vai bojā to, Iznomātājam ir tiesības pieprasīt atdot Inventāru pirms nomas termiņa beigām, neatmaksājot Nomniekam nomas maksu.

  14. Iznomātājs neatbild par iznomātā INVENTĀRA atbilstību Nomnieka prasmei ar to rīkoties. Iznomātājs neuzņemas atbildību par sekām, kas varētu rasties no INVENTĀRA neprasmīgas lietošanas, apstākļu vai iespēju nenovērtēšanas, tai skaitā, bet nenorobežojoties ar Nomnieka mantas zaudējumu vai traumām. Iznomātājs nav atbildīgs par glābšanas darbu organizāciju un nesedz ar tiem saistītos izdevumus.

  15. Lai nerastos pārpratumi nododot iznomāto INVENTĀRU, lūgums inventāra nomāšanas laikā esat saudzīgi pret to - nelauziet, nededziniet utt. Nomas INVENTĀRS ir jānodod tīrs, sauss un nesabojāts (tādā pašā lietošanas stāvoklī kādā saņēmāt) pretējā gadījumā tiks piemērotas apkopes/remonta vai kavējuma maksas.

  16. Nododat nomas INVENTĀRU savlaicīgi - saskaņā ar Līgumu. Pretējā gadījumā Jūsu neizdarība var izjaukt citu cilvēku atpūtu.

  17. Plānojiet savu atpūtu laikus un rezervējiet Jums vēlamo INVENTĀRU savlaicīgi.

  18. Nepieciešamie dokumenti, lai saņemtu inventāru: Ja Jūs INVENTĀRU rezervējāt iepriekš ņemiet līdzi rezervācijas apstiprinājumu. Jums pieprasīs uzrādīt vadītāja apliecību vai pasi.

  19. Iznomātājs patur tiesības atteikt iznomāt INVENTĀRU Nomniekam, pēc saviem ieskatiem, nesniedzot nekāda veida paskaidrojumus, arī Nomniekiem, kuri iepriekš ir rezervējuši INVENTĀRU (šajā gadījumā rezervācijas nauda tiks atgriezta 3 darba dienu laikā).

  20. SIA "RestRent" patur tiesības mainīt nomas nosacījumus un nomas maksas iepriekš neinformējot par to www.restrent.lv mājas lapā, jo tai ir tikai informatīva nozīme. Lai nerastos pārpratumi pasūtot INVENTĀRU lūgums kontaktēties ar SIA "RestRent" pārstāvjiem - +371 20602000 vai info@restrent.lv

   


  INVENTĀRA rezervēšanas noteikumi

   

  1. Noslēdzot šo Līgumu, Iznomātājs veic pieprasītā INVENTĀRA rezervēšanu Nomniekam. Rezervēšana ir spēkā no piestādītā rēķina apmaksas brīža, līdz paredzētajai nomas dienai, kura ir norādīta rēķinā.

  2. Rezervēšanas laika maiņa ir iespējama uz laiku, kurā ir brīvi pieejams rezervētais INVENTĀRS.

  3. Rezervēšanas atcelšanas gadījumā, rezervēšanas nauda netiek atgriezta.

  4. Rezervēšanas laika maiņa līdz divām nedēļām pirms nomas sākuma laika ir iespējama par papildus servisa samaksu 20% apmērā no nomas kopējās maksas.

  5. Rezervēšanas laika maiņa līdz vienai nedēļai pirms nomas sākuma laika ir iespējama par papildus servisa samaksu 50% apmērā no nomas kopējās maksas.

IZVĒLNE

Apmeklētāju skaits: Hit Counter by Digits

******